Scherp aan de wind

Algemeen

Algemene Voorwaarden van Scherp aan de Wind

 1. Definities
  1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder
   1. Scherp aan de Wind, Eenmanszaak Scherp aan de Wind gevestigd te Dreef 12

     4921 ZB te Made (“Scherp aan de Wind”).

 • Cliënt; de partij die de opdracht geeft of alleen een offerte van Scherp aan de

     Wind heeft gevraagd.

 • Toepasselijkheid
  • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes, uur/maandtarief en overeenkomsten daaronder begrepen, tussen Scherp aan de Wind en cliënten.
  • Deze Algemene Voorwaarden gelden eveneens ten behoeve van bestuurders en al degenen die, in welke hoedanigheid dan ook voor Scherp aan de Wind werkzaam zijn.
  • Door cliënt gehanteerde (algemene) voorwaarden zijn op rechtsverhoudingen met Scherp aan de Wind niet van toepassing.
  • Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk overeen worden gekomen.
 • Totstandkoming en aanvang van de overeenkomst
  • Een overeenkomst met Scherp aan de Wind komt tot stand op het moment dat een offerte voor akkoord getekend door cliënt aan Scherp aan de Wind retour is gezonden.
  • De overeenkomst bestaat uit deze algemene voorwaarden en de door cliënt ondertekende offerte en vervangt alle voorgaande offertes en/of verplichtingen van Scherp aan de Wind.
 • Uitvoering van de overeenkomst
  • Scherp aan de Wind bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd en zal haar werkzaamheden naar beste kunnen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
  • Scherp aan de Wind kan pas meer werkzaamheden verrichten en aan cliënt in rekening brengen dan overeengekomen, indien cliënt hiervoor, voorafgaand toestemming heeft verleend, tenzij de aard van het meerwerk, dan wel de spoedeisendheid van de werkzaamheden zodanig is dat voorafgaande toestemming niet kan worden afgewacht.
 • Inschakelen derden
  • Scherp aan de Wind is gerechtigd om bij het uitvoeren van de overeenkomst derden in te schakelen. Scherp aan de Wind zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid betrachten en zal bij de selectie van die derden zo mogelijk tevoren overleg met cliënt plegen. Scherp aan de Wind is voor eventuele tekortkomingen van deze derden op geen enkele wijze aansprakelijk.
 • Terbeschikkingstelling van informatie door cliënt
  • Cliënt is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Scherp aan de Wind naar haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van cliënt. Cliënt staat jegens Scherp aan de Wind in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Scherp aan de Wind ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, voor zover uit de aard van de overeenkomst niets anders voortvloeit.
  • Door cliënt ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden worden door Scherp aan de Wind niet gecontroleerd op rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten begrepen. Cliënt vrijwaart Scherp aan de Wind voor eventuele aanspraken van derden met betrekking tot dergelijke rechten.
  • Indien en voor zover cliënt dat verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan cliënt geretourneerd.
 • Materialen
  • Levering van in opdracht van cliënt geproduceerde materialen vindt plaats conform Incoterms 2010 waarbij het risico van de materialen op het moment van ter beschikkingstelling op cliënt overgaat. De eigendom van materialen gaat pas over op cliënt op het moment dat aan alle verplichtingen jegens Scherp aan de Wind is voldaan.
  • Gebruik van door Scherp aan de Wind geleverde materialen is voor eigen rekening en risico van cliënt. Cliënt zal voor verzekering van door Scherp aan de Wind  geleverde materialen zorgdragen.
 • Intellectuele eigendom
  • Scherp aan de Wind behoudt alle intellectuele eigendomsrechten die zijn gerealiseerd vanwege het uitvoeren van werkzaamheden die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst. Scherp aan de Wind is uitsluitend bevoegd om registraties of deponeringen te verrichten.
  • Gebruik van de materialen door cliënt zal plaatsvinden op de wijze zoals door partijen zal worden overeengekomen.
  • Scherp aan de Wind is niet aansprakelijk voor schade uit welken hoofde dan ook ten gevolge van uitgevoerde werkzaamheden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. 
  • Indien Scherp aan de Wind aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel 9is geregeld.
  • Indien Scherp aan de Wind aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het in rekening gebrachte honorarium, dat door de Scherp aan de Wind aan cliënt in rekening is gebracht voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen, met dien verstande dat daarbij alleen het honorarium in aanmerking wordt genomen dat betrekking heeft op de laatste zes maanden waarin die werkzaamheden zijn verricht. De eventueel door Scherp aan de Wind aan cliënt verschuldigde schadevergoeding zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van Scherp aan de Wind in het voorkomende geval door verzekering is gedekt.
  • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
   • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
   • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Scherp aan de Wind aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Scherp aan de Wind toegerekend kunnen worden;
   • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
  • Scherp aan de Wind is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  • Cliënt vrijwaart Scherp aan de Wind voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat cliënt aan Scherp aan de Wind onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij cliënt aantoont dat de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Scherp aan de Wind of zijn ondergeschikten.
 • Honorarium
  • Als vergoeding voor de uitvoering van de overeenkomst is cliënt aan Scherp aan de Wind het overeengekomen honorarium, onkosten, en omzetbelasting verschuldigd, tenzij anders is overeengekomen.
  • Scherp aan de Wind is steeds gerechtigd van cliënt voor aanvang van of ter voortzetting van werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt, tenzij anders is overeengekomen, verrekend met de laatste declaratie uit hoofde van de overeenkomst.
 • Betaling
  • Verrichte werkzaamheden en/of door Scherp aan de Wind bij de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten kunnen tussentijds aan cliënt in rekening worden gebracht. Betaling van voorschotdeclaraties dient omgaand te geschieden. Betaling van overige declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
  • Betaling door cliënt dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijn. Betaling dient te geschieden in Euro’s door overmaking ten gunste van een door Scherp aan de Wind aan te wijzen bankrekening dan wel door middel van een wettig betaalmiddel ten kantore van de Scherp aan de Wind.
  • Bij overschrijding van de betalingstermijn is cliënt in verzuim en is cliënt over het openstaande bedrag vanaf die datum een rente van 1% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd.
  • Bij gebreke van betaling van een verlangd voorschot of indien cliënt in verzuim is ten aanzien van de betaling van enige declaratie is Scherp aan de Wind, na voorafgaande aankondiging, bevoegd haar werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken. Indien cliënt in verzuim is zijn alle vorderingen van Scherp aan de Wind op cliënt dadelijk en in zijn geheel opeisbaar, ook indien enige betalingstermijn nog niet is verstreken. Alle kosten in verband met invordering zijn voor rekening van cliënt. Deze bedragen tenminste 15 % van het bedrag van de openstaande vordering met een minimum van € 175,–.
 • Ontbinding
  • Ingeval cliënt zijn verplichtingen jegens Scherp aan de Wind niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig nakomt; indien cliënt wordt failliet wordt verklaard, surseance van betaling of schuldsanering van toepassing wordt verklaard; onder curatele wordt gesteld, op welke wijze dan ook het beheer over zijn vermogen verliest; ingeval van overlijden van cliënt of – zo deze een rechtspersoon of vennootschap onder firma is – liquidatie of ontbinding, is Scherp aan de Wind gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met onmiddellijke ingang.
 • Vernietiging dossiers
  • Scherp aan de Wind heeft het recht om de ingevolge een uit hoofde van de overeenkomst gevormd dossier en de zich daarin bevindende stukken te vernietigen na het verstrijken van 5 jaar na beëindiging van de overeenkomst.
  • Scherp aan de Wind en Cliënt zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  • Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Scherp aan de Wind gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Scherp aan de Wind zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Scherp aan de Wind niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 • Vervaltermijn
  • Indien cliënt van oordeel is dat Scherp aan de Wind de opdracht niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, is de cliënt gehouden om dit binnen een maand na beëindiging van de overeenkomst schriftelijk aan Scherp aan de Wind te melden en voor de daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na beëindiging van de overeenkomst een gerechtelijke procedure te starten, bij gebreke waarvan alle rechten en aanspraken daarvoor vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijnen.
 • Overige bepalingen
  • Scherp aan de Wind kan alles dat uit hoofde van de overeenkomst tot stand is gebracht , ideeën, tekeningen, plannen en materialen in de breedste zin van het woord, daaronder begrepen, gebruiken ter promotie van Scherp aan de Wind, met inachtneming van artikel14 14 van deze voorwaarden.
  • Scherp aan de Wind heeft het recht om de naam van cliënt en de aard van de werkzaamheden te vermelden op haar website en in presentaties ter promotie van haar activiteiten.
 • Toepasselijk recht, bevoegde rechter
  • Iedere overeenkomst tussen Scherp aan de Wind en cliënt is onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.

© 2024 Scherp aan de wind

Thema door Anders Norén